git clone URL -> clone code về

git branch [ten_branch] ->tạo một branch

git checkout [ten_branch] -> truy cập vào branch

git add . đưa tất cả file lên github

git commit -m “Nội dung cần thông báo” 

git push origin [ten_branch]

git pull -> đồng bộ code từ github về máy

 

Xử lý lỗi không chạy lệnh (lý do clone về không nhận dạng đươc composer)

cp .env.example .env
composer install
php artisan key:generate

 

Advertisements