ORM: object relational model

Retrieving data:

order::count(); //đếm tất cả số lượng trong tables

order::max(‘amount’); //giá trị lớn nhất trong tables amount

nâng cao:

$cat = Cat:: where();

Sắp xếp tên con mèo với điều kiện năm sinh > 2017 và sắp xếp tăng dần:

$cat = Cat::where(‘birth’,’>’,’2017′)->orderBy(‘birth’,’asc’)->get();

 

Saving data

$fillable: cho phép người nhập những thông tin cần thiết

fristOrCreate: giống create nhưng kiểm tra xem nội dung muốn tạo đã tồn tại thì sẽ không tạo nữa(tránh trường hợp lặp)

Deleting data

Soft deletion (Xóa mềm)

đa thừa kế: 1 lớp kế thừa nhiều class

mô hình chuẩn : best practice MVC

Relationships

Validation

key: laravel vadication

 

key: laravel command

 

Advertisements